รับทำเว็บไซต์, รับทำซีเอไอ, รับทำCAI, สื่อการสอน, อีเลินนิ่ง, จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน WEBSITE & CAI Center Limited Partnership. หจก.เว็บไซต์ แอนด์ ซีเอไอ เซ็นเตอร์

+66 081 961 0545 , +66 087 786 5933, +66 087 787 8267

สื่อการสอน นวัตกรรม โปรเจคจบ

รับทำสื่อ CAI ,ผลงาน อ.คศ.3 ,น.ป.โท

        รับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับครู อาจารย์จากผู้มีประสบการณ์ ระดับมืออาชีพ มีผลงาน CAI ที่มีคุณภาพ และผ่านการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครู อาจารย์ มาแล้วเป็นจำนวนมาก ผลงานจะมีการ Update พัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ มีประสบการณ์ในการสอน TRAINING โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Flash, Photoshop รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ CAI ทำด้วย โปรแกรม Flash ซึ่งสามารถใช้งานบนอินเตอร์เนตได้ดี มีรูปแบบการจัดทำไม่ซ้ำแบบกันในแต่ละชิ้นงาน และตามความต้องการของลูกค้า รับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับครู อาจารย์จากผู้มีประสบการณ์ ระดับมืออาชีพ มีผลงาน CAI ที่มีคุณภาพ และผ่านการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครู อาจารย์ มาแล้วเป็นจำนวนมาก ผลงานจะมีการ Update พัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ มีประสบการณ์ในการสอน TRAINING โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Flash, Photoshop รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ CAI ทำด้วย โปรแกรม Flash ซึ่งสามารถใช้งานบนอินเตอร์เนตได้ดี มีรูปแบบการจัดทำไม่ซ้ำแบบกันในแต่ละชิ้นงาน และตามความต้องการของลูกค้า มี Animation (ภาพเคลื่อนไหว) และภาพประกอบกับเนื้อหา มีเสียงบรรยาย โดยบุคลากรคุณภาพและดนตรีประกอบเนื้อหา ข้อ สอบและแบบฝึกหัดระหว่างเรียน มีทั้งแบบสุ่มตัวอย่าง, แบบไม่สุ่มตัวอย่าง แบบตัวเลือก, จับคู่, เกมส์, เติมคำ, การฝึกเขียนต่าง ๆ เช่น ตัวเลข ฯลฯ มีสรุปคะแนนและเปรียบเทียบก่อนเรียน-หลังเรียน มีระดับคะแนนและเกณฑ์การวัดผลว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่และอยู่ในระดับใด รายงานผลคะแนนสามารถพิมพ์ออกทางเครืองพิมพ์ได้ CAI ใช้งานง่ายใแผ่นซีดีเล่นได้ทันที ไม่ต้องติดตั้ง (Autorun) มีคู่มือการใช้งานให้ แผ่นซีดีสกรีนด้วยเครื่องพิมพ์คุณภาพสูง สำหรับราคากันเองครับ ไม่แพงอย่างที่คิด ราคาต่อรองกันได้ (เริ่มต้นที่ 5,000 บาท) การส่งงานตรงต่อเวลาตามที่ตกลงกันไว้ (ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของเนื้อหาด้วย) ผล งานจะรับผิดชอบหลังส่งมอบ 1 อาทิตย์ (ผู้ว่าจ้างจะต้องเช็คความถูกต้องภายในหนึ่งอาทิตย์ เพื่อแก้ไข ถ้าเกินเวลา อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

เริ่มต้น Start

฿5,000.00 / งาน
 • มีเนื้อหาขนาดเล็ก ประมาณไม่เกิน 10 หน้า A4
 • เนื้อหา CAI จัดเป็นรูปแบบภาพกราฟฟิค 10 เฟรม
 • แบบทดสอบ ก่อนเรียน/หลังเรียน 10 ข้อ

Packages A

฿13,000.00 / งาน
 • มีเนื้อหาขนาดเล็ก ประมาณ 1-2 บท
 • เนื้อหา CAI จัดเป็นรูปแบบภาพกราฟฟิค 30 เฟรม
 • แบบทดสอบ ก่อนเรียน/หลังเรียน 30 ข้อ
 • แบบทดสอบ ระหว่างเรียนบทละ 10 ข้อ
 • เสียงบรรยายไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
  ** แถมฟรี
 • ไฟล์คู่มือการใช้งาน CAI ของบทเรียน(ไม่เกิน 30 หน้า)
 • ซีดีปริ๊นสกรีนหน้าแผ่น จำนวน 2 แผ่น
 • กล่อง+ปกพิมพ์กระดาษ จำนวน 2 กล่อง
 • ไฟล์ต้นฉบับ CAI ที่สามารถแก้ไขได้ (Adobe Flash)
สั่งซื้อ

Packages B

฿23,000.00 / งาน
 • มีเนื้อหาปานกลาง ประมาณ 2-4 บท
 • เนื้อหา CAI จัดเป็นรูปแบบภาพกราฟฟิค 100 เฟรม
 • ภาพเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหา CAI 40 ภาพ
 • แบบทดสอบ ก่อนเรียน/หลังเรียน 30 ข้อ
 • แบบทดสอบ ระหว่างเรียนบทละ 10 ข้อ
 • เสียงบรรยายไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
  ** แถมฟรี
 • ไฟล์คู่มือการใช้งาน CAI ของบทเรียน(ไม่เกิน 30 หน้า)
 • ซีดีปริ๊นสกรีนหน้าแผ่น จำนวน 5 แผ่น
 • กล่อง+ปกพิมพ์กระดาษ จำนวน 5 กล่อง
 • ไฟล์ต้นฉบับ CAI ที่สามารถแก้ไขได้ (Adobe Flash)
สั่งซื้อ

Packages C

฿35,000.00 / งาน
 • มีเนื้อหาขนาดใหญ่ ประมาณ 5-7 บท
 • เนื้อหา CAI จัดเป็นรูปแบบภาพกราฟฟิค 200 เฟรม
 • ภาพเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหา CAI 100 ภาพ
 • แบบทดสอบ ก่อนเรียน/หลังเรียน 30 ข้อ
 • แบบทดสอบ ระหว่างเรียนบทละ 10 ข้อ
 • เสียงบรรยายไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4
  ** แถมฟรี
 • ไฟล์คู่มือการใช้งาน CAI ของบทเรียน(ไม่เกิน 30 หน้า)
 • ซีดีปริ๊นสกรีนหน้าแผ่น จำนวน 5 แผ่น
 • กล่อง+ปกพิมพ์กระดาษ จำนวน 5 กล่อง
 • ไฟล์ต้นฉบับ CAI ที่สามารถแก้ไขได้ (Adobe Flash)
สั่งซื้อ
การจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เราจะออกแบบให้คุณ ดังนี้
 • บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พร้อมทั้งเสียงบรรยาย โดยสร้างจากโปรแกรม Flash
 • StoryBoard ประกอบบทเรียนฯ
 • คู่มือการใช้งาน
 • คู่มือสำหรับผู้สอน
 • ออกแบบ ปก + CD
คุณต้องเตรียมอะไรบ้าง
 • กลุ่มเป้าหมาย หัวข้อที่จะนำลงไปในบทเรียน รวมไปถึงเนื้อหาที่ใช้ในบทเรียน
 • เตรียมจุดประสงค์การเรียนรู้
 • เตรียมแบบฝึกหัดภายในบทเรียน (ถ้ามี) + เฉลย
 • เตรียมแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน + เฉลย
 • ข้อมูลผู้จัดทำ (ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด) + ภาพผู้จัดทำ
ระยะเวลาในการทำงาน
 • 30 วัน - 60 วัน
การส่งงาน
 • ส่งงานและแจ้งความคืบหน้าทาง E-mail และ Server ของเราเอง
 • ในกรณีที่ผู้สอนบางท่านที่ไม่มี E-mail จะจัดส่งงานและความคืบหน้า ตามงวดงานทางไปรษณีย์/ Download จาก Server ของเรา
 • สำหรับลูกค้าที่สะดวกมารับงานที่ร้าน (จังหวัดเชียงใหม่) เราจะ Copy ลง CD ให้
เงื่อนไขการชำระเงิน

หลังจากที่ตกลงว่างจ้างตามราคาที่คุยกันแล้ว การชำระเงินจะแบ่งออกเป็น 3 งวดครับ

 • งวดแรก 30% หลังจากได้รับ Lay Out ประกอบด้วย Script เสียงบรรยาย, Graphic Theme, Navigation ต่างๆ ในบทเรียน
 • งวดที่ 2 50% เมื่อส่งความคืบหน้าของบทเรียนลง CD ได้ 80%
 • งวดสุดท้าย 20% เมื่อส่งงานเสร็จ 100%
เงื่อนไขการทำงาน
 • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนื้อหา หรือรูปแบบระหว่างการออกแบบจัดทำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากที่ได้ตกลงกันแล้ว
 • การแก้ไขงาน จะแก้ไขให้เฉพาะที่ผู้จัดทำได้ทำผิดพลาดเท่านั้น จะไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบทเรียนฯ และต้องแจ้งให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์ จากที่ได้รับชิ้นงาน

ความประทับใจ ของลูกค้า

 • บริการหลังการขาย ติดตามงานได้ดีมากครับ ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แนะนำได้ดีมาก ราคาก็ไม่แพง
 • ส่งงานตรงต่อเวลาที่นัดไว้ มีความเข้าใจใน Scope ของงานได้รวดเร็วดีค่ะ
 • ผลงานด้านสื่อ นวัตกรรมมีความทันสมัย นำส่งแล้วมีการปรับปรุงจากเขตน้อยมากค่ะ แนะนำทางเราได้ตลอดเวลา

  ครู Photoshop

  www.companyname.com
 • ผลงานนวัตกรรมออกมาน่าสนใจ ราคาไม่แพง เหมาะสมกับงาน คุ้มค่า คุ้มราคามากค่ะ

  ครู ข้อมูลสารสนเทศ

ผลงาน ที่ผ่านมา

รับทำเว็บไซต์, รับทำซีเอไอ, รับทำCAI, สื่อการสอน, อีเลินนิ่ง, จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน WEBSITE & CAI Center Limited Partnership. หจก.เว็บไซต์ แอนด์ ซีเอไอ เซ็นเตอร์
Get in touch
WEB CAI .COM
208/36 โครงการดอนแก้ววิลเลจ 7 ซ.3 ถ.เชียงใหม่-ฝาง
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

087 786 5933 ,081 961 0545 , 087 787 8267
info@web-cai.com
webcai2015@gmail.com

Follow us
087 786 5933 ,081 961 0545 , 087 787 8267
ID = WebCaiCm (รับทำ Cai คศ.3,4 ป.โท โปรเจคจบ ซีเอไอ)

Line ID = @webcai